Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2378921
(11)  Číslo patentu  16344 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09807461.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2378921 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200800677, 175596 P, 202009008825 U, PCT/IB2009/054812 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2008, 05.05.2009, 26.06.2009, 29.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE, US, DE, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 47/04  A47B 96/20  B27N 3/02  B32B 21/00  F16B 12/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/055816 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/070605 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilin BVBA; Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAERTENS Luc; Statiestraat 100, B-8810 Lichtervelde; BE;
CAPPELLE Mark; Cardijnlaan 8, B-8840 Staden; BE;
VANHASTEL Luc; Felix d'Hoopstraat 88, B-8700 Tielt; BE;
DEMAN Luc; Ferdinand Snellaertstraat 24, B-8870 Izegem; BE;
VAN HOOYDONCK Guy; Erasmuslei 8, B-2900 Schoten; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zložený prvok, viacvrstvová doska a prvok v tvare panela pre vytváranie tohto zloženého prvku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2020 
   Maximálna platnosť do  17.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 25.08.2021 16/2021 MM4A
 
EP 2378921
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2378921
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2014 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.11.2015 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.12.2016 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2017 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2018 199,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2378921
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2014 Typ Platba
3 Plná moc 04.06.2014 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2014 Typ Odoslané
EP 2378921
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku