Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2210455
(11)  Číslo patentu  16015 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09804234.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2210455 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008062731 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05H 1/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2009/001692 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/037380 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH; Oscar-Kjellberg-Strasse 20, 03238 Finsterwalde; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JEHNERT Katrin; Finsterwalderstrasse 43c, 03249 Sonnewalde; DE;
KROSCHWALD Martin; Zur Aue 21, 09603 Grossschirma; DE;
LAURISCH Frank; Kriemhildstrasse 2A, 03238 Finsterwalde; DE;
REINKE Ralf-Peter; Käthe-Kollwiz-Strasse 1A, 03238 Finsterwalde; DE;
STEUDTNER Thomas; Schulstr. 3, 03249 Sonnewalde; DE;
KRINK Volker; Friedastrasse 8, 03238 Finsterwalde; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Elektróda pre plazmový horák 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2014 7/2014 SC4A
 
EP 2210455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2210455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2210455
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2014 Typ Odoslané
EP 2210455
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.04.2014 Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku