Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2385981
(11)  Číslo patentu  32761 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09804098.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2385981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  138570 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/20  C12P 19/04  C08L 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/068424 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/080484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, NY 10017-5755 New York; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRINEAN, Jean, Heather; 3508 Glade Run Drive, Sanford NC 27330; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Spôsoby riadenia molekulovej hmotnosti polysacharidu zo streptococcus pneumoniae pomocou uhlíka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Maximálna platnosť do  17.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 2385981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2385981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2385981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2019 Typ Doručené
Opis 20.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2020 Typ Odoslané
EP 2385981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku