Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2358480
(11)  Číslo patentu  17003 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09801750.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2358480 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0858415 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 5/16  B05B 12/14  B05B 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2009/052453 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/067015 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAMES KREMLIN; 13 Chemin de Malacher, 38240 Meylan; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BALLU Patrick; 4 rue du Général Baratier, F-51100 Reims; FR;
BUQUET Thierry; Le Jacquemoud, F-38580 Allevard; FR;
LE STRAT Cédric; 2 rue Maurice Ravel, F-38600 Fontaine; FR;
PRUS Eric; 54 rue Mallifaud, F-38000 Grenoble; FR;
WALTER Hervé; Col de Marcieu, F-38660 Saint Bernard du Touvet; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob doplňovania náterovej hmoty do pohyblivého rozprašovača 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Maximálna platnosť do  08.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.09.2017 09/2017 PC4A
3 Zmeny mien 04.09.2017 09/2017 TC4A
 
EP 2358480
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2014 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2015 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2016 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2017 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2018 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2019 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2020 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2358480
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 08.09.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prechodu 11.05.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 11.05.2017 Typ Doručené
4b Plná moc 11.05.2017 Typ Doručené
4c Doklad o prechode 11.05.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 11.05.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 11.05.2017 Typ Doručené
6 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2017 Typ Platba
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2017 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.08.2017 Typ Odoslané
EP 2358480
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.08.2017 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov
4 Prevod majiteľa 10.08.2017 KREMLIN REXON SAMES Technologies
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2017 SAMES KREMLIN KREMLIN REXON
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku