Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2370264
(11)  Číslo patentu  17302 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09799744.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2370264 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2008331634, 2008331635, 2008331638, 2008331639, 2008331641, 2008331642, 2008331643, 2009088440, 2009088441, 2009088456, 2009088460, 2009088468, 2009156398, 2009156399, 2009156403, 2009156404 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 30.06.2009, 30.06.2009, 30.06.2009, 30.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41J 11/00  B41J 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2009/007087 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/073601 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAMAGUCHI Koshiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
KATO Masato; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
NAGAE Tsuyoshi; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
IMAMAKI Teruo; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
HORIUCHI Takashi; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
SAGO Akira; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
IRIYAMA Yasuhiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP;
SHIBATA Yasuhiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467-8561; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Pásková kazeta a pásková tlačiareň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2023 
   Maximálna platnosť do  22.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2015 1/2015 SC4A
 
EP 2370264
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2370264
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.09.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.12.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2370264
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 17.10.2014 Typ Odoslané
Plná moc 29.10.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2014 Typ Odoslané
EP 2370264
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku