Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2356390
(11)  Číslo patentu  27450 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09799389.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2356390 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  19132008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27B 7/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/007699 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/067183 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Holcim Technology Ltd.; Zürcherstrasse 156, 8645 Rapperswil-Jona; CH;
CMD Engrenages Et Réducteurs; 539 avenue du Cateau, 59405 Cambrai-Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURKHALTER, René; Rainstrasse 34, CH-5022 Rombach; CH;
CHICHERY, Laurent; c/o CMD Engrenages et Reducteurs 539 avenue du Cateau, F-59405 Cambrai-Cedex; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na prenos krútiaceho momentu na rotačnú rúrkovú pec 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2022 
   Maximálna platnosť do  09.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 09/2018 SC4A
 
EP 2356390
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2018 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2019 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2021 13 298,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2356390
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.05.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 31.05.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 31.05.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 31.05.2018 Typ Doručené
1d Opis 31.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2018 Typ Odoslané
EP 2356390
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku