Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2355995
(11)  Číslo patentu  17896 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09796794.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2355995 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20082089 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60M 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/007507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/058270 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sirti S.p.A.; Via Stamirra d'Ancona 9, 20127 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTAMURA Renato; Via Montanaro Disma 26/3, I-16042 Carasco (GE); IT;
TRENTINI Daniele; Via Entella 79/2, I-16043 Chiavari (GE); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na napájanie koľajového obvodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2015 4/2015 SC4A
 
EP 2355995
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2355995
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2014 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.10.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.11.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2355995
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.01.2015 Typ Odoslané
Plná moc 05.02.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 2355995
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku