Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2356188
(11)  Číslo patentu  26815 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09795910.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2356188 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20082186 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 153/02  C09D 191/08  A61L 15/44  A61L 15/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/008826 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/066424 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.; Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAGANI Stefania; c/o BOUTY S.p.A., Via della Filanda 30, 269 00 Lodi; IT;
DI GRIGOLI Maurizio; c/o BOUTY S.p.A., Via della Filanda 30, 269 00 Lodi; IT;
COMUZIO Sergio; c/o BOUTY S.p.A., Via della Filanda 30, 269 00 Lodi; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Samolepiaci matricový systém obsahujúci styrénový blokový kopolymér 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.08.2019 8/2019 PC4A
 
EP 2356188
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.03.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2356188
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.12.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2356188
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 15.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 15.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.05.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.05.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.05.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.06.2019 Typ Odoslané
EP 2356188
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.06.2019 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. Bouty S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku