Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2318037
(11)  Číslo patentu  18532 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09794820.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2318037 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  129612 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/47  A61P 1/16  A61P 21/00  A61P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/003993 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/005565 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Duke University; P.O. Box 90083, Durham, NC 27708-0083; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN Yuan-Tsong; c/o Duke University, P.O. Box 90083, Durham, NC 27708-0083; US;
KISHNANI Priya; c/o Duke University, P.O. Box 90083, Durham, NC 27708-0083; US;
SUN Baodong; c/o Duke University, P.O. Box 90083, Durham, NC 27708-0083; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob liečenia ochorenia spôsobeného nadbytočným glykogénom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 8/2015 SC4A
 
EP 2318037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2318037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.04.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2318037
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.04.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.04.2015 Typ Platba
Plná moc 11.05.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.07.2015 Typ Odoslané
EP 2318037
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku