Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2310042
(11)  Číslo patentu  13873 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09793940.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2310042 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08159918 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/31  A61P 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/058573 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/003939 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Recordati AG; Lindenstrasse 8, 6340 Baar; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMID Herbert; Mathiasstr. 8, 79395 Neuenburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie pasireotidu na liečenie endogénnej hyperinzulinemickej hypoglykémie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.08.2020 8/2020 PC4A
 
EP 2310042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2013 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2310042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.06.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.06.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.10.2017 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2310042
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.03.2013 Typ Odoslané
Plná moc 09.05.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 06.05.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.07.2020 Typ Odoslané
EP 2310042
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.07.2020 Recordati AG Novartis AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku