Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2379069
(11)  Číslo patentu  18629 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09793546.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2379069 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  139673 P, 09167209 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2008, 04.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/192  A61K 31/397  A61K 31/401  A61K 31/445  A61P 37/00  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/067618 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/072703 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEGANGNEUX Eric; c/o Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Režim dávkovania agonistu receptora S1P 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50016-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 08/2015 SC4A
 
EP 2379069
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.11.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.12.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2379069
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.06.2015 Typ Doručené
2 Plná moc 03.06.2015 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.06.2015 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2015 Typ Odoslané
5 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 24.06.2020 Typ Doručené
EP 2379069
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku