Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2364293
(11)  Číslo patentu  13876 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09793495.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2364293 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  DE27642008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 239/10  C07C 239/20  A01N 43/26  C07C 239/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/066119 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/063700 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAJAN Ramya; Syngenta Biosciences Private Limited, Santa Monica Works, Corlim Ilhas Goa, Goa 403 110; IN;
WALTER Harald; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
STIERLI Daniel; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové pyrazol-4-N-alkoxykarboxamidy ako mikrobicídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
 
EP 2364293
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2364293
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2364293
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 17.04.2013 Typ Odoslané
Plná moc 13.05.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2013 Typ Odoslané
EP 2364293
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku