Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2379497
(11)  Číslo patentu  15218 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09793413.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2379497 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  203053 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 205/04  A61K 31/397  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/068143 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/080409 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CISZEWSKI Lech; Novartis, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936; US;
DE LA CRUZ Marilyn; Novartis, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936; US;
KARPINSKI Piotr H; Novartis, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936; US;
MUTZ Michael; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
RIEGERT Christian; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
VOGEL Caspar; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
SCHNEEBERGER Ricardo; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hemifumarátová soľ kyseliny 1-(4-{1-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2-etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 02/2014 SC4A
 
EP 2379497
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.10.2013 5 99,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.11.2013 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2014 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.11.2015 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.12.2016 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2017 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2018 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2019 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2379497
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 15.11.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2014 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.08.2014 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 12.09.2014 Typ Interné listy
EP 2379497
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku