Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2350075
(11)  Číslo patentu  16412 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09792796.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2350075 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  99030 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/5025  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/057729 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/033941 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Array Biopharma, Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDREWS Steven W.; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301; US;
HAAS Julia; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301; US;
JIANG Yutong; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301; US;
ZHANG Gan; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Substituované imidazo[1,2-B]pyridazínové zlúčeniny ako inhibítory trk kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
 
EP 2350075
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2350075
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.09.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.09.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.08.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.08.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.08.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.08.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2350075
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 05.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2014 Typ Odoslané
EP 2350075
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku