Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2315756
(11)  Číslo patentu  17639 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09790108.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2315756 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  150873 P, 78876 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.02.2009, 08.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 271/08  A61K 31/4245  A61P 1/00  A61P 11/00  A61P 17/00  A61P 19/00  A61P 25/00  A61P 27/00  A61P 29/00  A61P 31/00  A61P 35/00  A61P 37/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/049794 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/005958 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COMBS Andrew P.; 329 East Doe Run Road, Kennett Square PA 19348; US;
YUE Eddy W.; 9 Altemus Drive, Landenberg PA 19350; US;
SPARKS Richard B.; 2616 Larkin Road, Boothwyn PA 19061; US;
ZHU Wenyu; 21 Abel Place, Media PA 19063; US;
ZHOU Jiacheng; 46 Bay Boulevard, Newark DE 19702; US;
LIN Qiyan; 6 Henlopen Court, Newark DE 19711; US;
WENG Lingkai; 28 Landmark Drive, Malvern PA 19355; US;
YUE Tai-Yuen; 501 Blackbird Drive, Hockessin DE 19707; US;
LIU Pingli; 205 Pilot Court, Newark DE 19702; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  1,2,5-Oxadiazoly ako inhibítory indolamín-2,3-dioxygenázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 5/2016 SC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.06.2017 6/2017 PC4A
 
EP 2315756
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.12.2014 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2015 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2017 13,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315756
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315756
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2014 Typ Platba
Plná moc 16.12.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.01.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.01.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 04.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 04.01.2017 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.05.2017 Typ Odoslané
EP 2315756
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.03.2016 Incyte Corporation Incyte Corporation
2 Prevod majiteľa 28.04.2017 Incyte Holdings Corporation Incyte Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku