Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2328888
(11)  Číslo patentu  13351 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09790063.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2328888 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  79398 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 403/04  C07D 403/14  C07D 471/18  A61K 31/4196  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/049627 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/005879 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rigel Pharmaceuticals, Inc.; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SINGH Rajinder; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US;
HOLLAND Sacha; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US;
LITVAK Joane; 555 Jean Street Apt 626, Oakland, CA 94610; US;
GOFF Dane; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US;
ZHANG Jing; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US;
HECKRODT Thilo J.; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Premostené bicyklické heteroaryl-substituované triazoly použiteľné ako inhibítory Axl 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
 
EP 2328888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2328888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.06.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.07.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.07.2017 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.07.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.07.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2328888
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.01.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.03.2013 Typ Odoslané
EP 2328888
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku