Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2315790
(11)  Číslo patentu  27857 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09789477.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2315790 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/US2008/073882, US 390897 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.08.2008, 23.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 10/06  C08F 2/34  C08F 4/646  C08F 4/649  C08F 4/651  C08L 23/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/034881 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/082943 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W.R. Grace & CO. - CONN.; 7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Linfeng; 11706 Pedernales Falls Lane, Sugar Land TX 77498; US;
GOAD, Jeffrey, D.; 1275 Blake, Barboursville WV 25504; US;
SHEARD, William, G.; 12907 Dove Oaks Ct., Houston TX 77041; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Rázuvzdorný propylénový kopolymér s vysokým indexom toku taveniny a príslušný spȏsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2023 
   Maximálna platnosť do  23.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2315790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.02.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.01.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.02.2021 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.02.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315790
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2018 Typ Doručené
1a Opis 16.07.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 16.07.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.07.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2315790
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku