Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2416664
(11)  Číslo patentu  20696 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09787699.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2416664 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23D 9/04  C11B 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2009/000158 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/116392 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Costa d'Oro S.p.A.; Località Madonna Di Lugo, 06049 Spoleto (Perugia); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRACCO Umberto; 2 Chemin Eugène Couvreu, CH-1800 Vevey; CH;
MORCHIO Giovanni; Via Don Abbo 12/9, I-18100 Imperia; IT;
LEONARDI Mauro; Via Fontana do Polo 1/N, I-05100 TERNI; IT;
MOCETTI Ivano; Loc. Montecuculo 113/c, I-01023 BOLSENA (Viterbo); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Metóda prípravy jedlého oleja charakterizovaného dlhšou skladovateľnosťou a jedlý olej, ktorý je možné získať touto metódou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2416664
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2416664
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.05.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.04.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.04.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2416664
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2016 Typ Platba
Plná moc 09.05.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 2416664
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku