Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2323617
(11)  Číslo patentu  23935 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09785852.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2323617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  393768, 393884, 85956 P, 87934 P, 96278 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.02.2009, 26.02.2009, 04.08.2008, 11.08.2008, 11.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/167   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/005048 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/015901 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Allergan Industrie SAS; Route de Promery - Z.A. de Pre-Mairy, 743 70 Pringy; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEBRETON Pierre; 6 Avenue Général de Gaulle, 749 40 Annecy le Vieux; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Gély na báze kyseliny hyalurónovej zahrnujúce anestetické látky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2023 
   Maximálna platnosť do  02.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2323617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.04.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2323617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.03.2017 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.02.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.02.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.02.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.02.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.02.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2323617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2017 Typ Doručené
Opis 06.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2017 Typ Odoslané
EP 2323617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku