Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2485864
(11)  Číslo patentu  17364 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09783865.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2485864 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/063122 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/042058 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tomologic AB; Teknikringen 33, 114 28 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NORBERG OHLSSON Magnus; Hällum Skogshagen, S-534 95 Vara; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Riadiace pravidlá a premenné na rezanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 2/2015 SC4A
 
EP 2485864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.10.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.09.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.09.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485864
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2014 Typ Platba
Plná moc 06.11.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
EP 2485864
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku