Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2349204
(11)  Číslo patentu  27989 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09783687.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2349204 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08382040, 104113 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2008, 09.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/062821 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/037845 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratorios Liconsa, S.A.; Gran Via Carles III 98 Ed. Trade, 08028 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMIGHI, Karim; Clos Alberto Santos Dumont 8, 1150 Brussels; BE;
SERENO GUERRA, Antonio; C. Pasiewijk 21, 1820 Melsbroeck; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhalovateľné častice obsahujúce tiotropium 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2023 
   Maximálna platnosť do  02.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2349204
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349204
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349204
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2018 Typ Doručené
Opis 09.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2349204
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku