Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2300126
(11)  Číslo patentu  29651 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09779686.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2300126 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11132008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 47/02  B01D 47/06  B01D 53/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/057105 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/006848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz AG; Stattegger Strasse 18, 8045 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BÄRNTHALER, Klaus; Krenngasse 20, 8010 Graz; AT;
GRUBER-WALTL, Andreas; St.-Peter-Hauptstraße 211/4, 8042 Graz; AT;
REISSNER, Harald; Pflugweg 16/5, 8071 Hausmannstätten; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob absorpcie škodlivých látok v plynoch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.06.2023 
   Maximálna platnosť do  09.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2300126
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2300126
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2300126
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.12.2018 Typ Doručené
Opis 12.12.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 12.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2018 Typ Platba
Žiadosť o opravu 25.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2300126
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku