Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2400950
(11)  Číslo patentu  31861 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09779096.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2400950 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/138  A61K 31/58  A61K 45/06  A61K 9/00  A61P 11/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/052306 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/097115 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Glaxo Group Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAKER, Darrell; GlaxoSmithKline Stockley Park West, Uxbridge Middlesex UB11 1BT; GB;
BRUCE, Mark; GlaxoSmithKline Gunnels Wood Road, Stevenage Hertfordshire SG1 2NY; GB;
THOMAS, Marian; GlaxoSmithKline Park Road, Ware Hertfordshire SG12 0DP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície obsahujúce 4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-dichlórbenzyl)oxy]etoxy}-hexyl)amino]-1-hydroxyetyl}-2-(hydroxymetyl)fenol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.02.2023 
   Maximálna platnosť do  26.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2400950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2400950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.01.2020 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.01.2021 298,50 EUR 13
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.01.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2400950
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 21.08.2019 Typ Doručené
1b Opis 21.08.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2019 Typ Odoslané
EP 2400950
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku