Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2337451
(11)  Číslo patentu  15587 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09778816.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2337451 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102936 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 41/10  A01N 25/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/007098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/040485 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAMES John Robert; Syngenta Crop Protection Inc., 410 Swing Road, Greensboro, NC 27409; US;
RAWLS Eric; Syngenta Crop Protection Inc., VBRC 7145 58th Avenue, Vero Beach, FL 32967; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Herbicídne kompozície obsahujúce mezotrión a spôsob kontroly burín v trávnikoch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2014 4/2014 SC4A
 
EP 2337451
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2337451
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.09.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.09.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.09.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2337451
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2014 Typ Platba
Plná moc 17.02.2014 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 18.02.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.03.2014 Typ Odoslané
EP 2337451
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku