Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2346445
(11)  Číslo patentu  20752 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09778045.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2346445 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202008011178 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/30  A61F 2/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/006096 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/020429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Waldemar Link GmbH & Co. KG; Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LINK Helmut D.; Wildstieg 14, 22397 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Endoprotéza so zásuvným spojením a s vylepšeným zaistením proti pootočeniu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2022 
   Maximálna platnosť do  21.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2346445
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2346445
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.08.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.08.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.08.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.08.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.08.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2346445
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.07.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2346445
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.06.2016 Waldemar Link GmbH & Co. KG Deru GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku