Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2304038
(11)  Číslo patentu  22739 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09777089.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2304038 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08075648, 135230 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2008, 17.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/82  A01H 5/00  C07K 14/415  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/005004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/006732 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC; 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAGA Benjamin; Rakestraat 4, B-8750 Wingene; BE;
DEN BOER Bart; Wilgenstraat 21, B-9820 Merelbeke; BE;
LAMBERT Bart; Maarschalk Haiglaan 27, bus 4A, B-8900 Leper; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Rastlina Brassica obsahujúca mutantnú alelu pre nepukavosť 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2023 
   Maximálna platnosť do  09.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 5/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.04.2020 4/2020 PC4A
 
EP 2304038
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2020 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2304038
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2304038
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2016 Typ Platba
Plná moc 06.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 28.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 28.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 10.03.2020 Typ Odoslané
EP 2304038
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.03.2020 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Bayer CropScience NV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku