Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2310227
(11)  Číslo patentu  16217 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09776919.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2310227 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.01.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008033305 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/015  B60N 2/36  E05B 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/004775 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/003588 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER GmbH & Co. KG; Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MÜLLER Peter; Triftstrasse 3, 67686 Mackenbach; DE;
KREUELS Olaf; Jacobistrasse 53, 66482 Zweibrücken; DE;
HABER Stefan; Kreuzweg 36, 66955 Pirmasens; DE;
WINDECKER Volker; Am Schimmelberg 18, 67729 Sippersfeld; DE;
SCHMITT Denise; Mannheimer Strasse 101, 68519 Viernheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Blokovacie zariadenie sedadla vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2022 
   Maximálna platnosť do  02.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 08/2014 SC4A
 
EP 2310227
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2014 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.06.2015 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.06.2016 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.06.2017 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.06.2018 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.06.2019 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2020 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.05.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2310227
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 10.04.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2021 Typ Doručené
4a Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
4c Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4d Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4e Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prechodu 08.02.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.02.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 16.02.2021 Typ Odoslané
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.03.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.05.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
20 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
24 konečné predĺženie lehoty 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2310227
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku