Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2250330
(11)  Číslo patentu  16761 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09776822.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2250330 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008031167 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.11.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/004550 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/006684 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flooring Technologies Ltd.; SmartCity Malta SCM01, Office 406, Ricasoli, Kalkara SCM 1001; MT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  nezverejniť pôvodcu na vlastnú žiadosť; ; XX 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob pokladania podlahových panelov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
2 Zmeny adries 04.01.2018 1/2018 TE4A
 
EP 2250330
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2014 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2017 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2250330
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.06.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.06.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2250330
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 11.08.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 13.12.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2250330
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.12.2017 Flooring Technologies Ltd. Flooring Technologies Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku