Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2315996
(11)  Číslo patentu  29245 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09772572.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2315996 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0803814 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28F 9/00  F25D 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/058532 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/000872 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tecumseh Europe Sales & Logistics; 2 Avenue Blaise Pascal, 380 90 Vaulx Milieu; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERROT, Ghislain; 7 rue Galilée, F-69100 Villeurebanne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na montáž ventilátora pre chladiacu jednotku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2023 
   Maximálna platnosť do  06.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2315996
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315996
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2315996
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2018 Typ Doručené
Opis 23.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 28.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2315996
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku