Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2370468
(11)  Číslo patentu  24486 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09771324.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2370468 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2008/055663, 184502 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2008, 05.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/00  C07K 16/46  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/066201 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/069765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Médicament; 45, Place Abel Gance, 921 00 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOETSCH Liliane; 15 route de Cluses, F-74130 Ayze; FR;
WURCH Thierry; 7 route des Etoles, Le Clos Bellevue, F-74140 Machilly; FR;
BES Cédric; 12 boulevard des Acanthes, F-30250 Villevieille; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátka proti c-Met 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2022 
   Maximálna platnosť do  02.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2370468
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2370468
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 23.06.2017 Typ Doručené
2b Opis 23.06.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 12.07.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 12.07.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 12.07.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2017 Typ Odoslané
EP 2370468
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku