Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2379532
(11)  Číslo patentu  13978 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09768586.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2379532 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  138176 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/12  A61K 31/497  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/067437 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/077758 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eli Lilly and Company; Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FAROUZ Francine S.; 5932 Germaine Lane, LaJolla California 92037; US;
HOLCOMB Ryan, Coatsworth; 1056 Princeton Avenue, Salt Lake City Utah 84105; US;
KASAR Ramesh; 3707 Lola Street, San Mateo California 94403; US;
MYERS Steven Scott; ELI LILLY AND COMPANY Lilly Coporate Center Indianapolis, Indiana 46285; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny použiteľné na inhibíciu Chk1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
 
EP 2379532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.05.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2379532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2379532
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.04.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2013 Typ Odoslané
EP 2379532
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku