Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2493783
(11)  Číslo patentu  31801 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09768539.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2493783 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65F 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2009/052100 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/051573 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Modulo Beton; 9 Rue de la Cannelle Zone Eurocentre, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PEGOT-OGIER, Jean-Jacques; 3570 route de Lamothe, F-82000 Montauban; FR;
BOSIO, Michel-Jean; 1419 chemin d'Austrie, F-82000 Montauban; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Rozoberateľná modulová plošina pre zariadenie na likvidáciu odpadu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.10.2022 
   Maximálna platnosť do  30.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2493783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.10.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.09.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493783
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Doplnenie materiálov 18.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.07.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 18.07.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.07.2019 Typ Platba
3 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 17.07.2019 Typ Doručené
3a Opis 17.07.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 17.07.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
EP 2493783
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku