Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2364137
(11)  Číslo patentu  24566 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09768284.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2364137 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  120081 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/10  A61K 47/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US/2009/066570 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/065730 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KABRA Bhagwati P.; 2205 Eagles Nest Drive, EulessTexas 76039; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická suspenzia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2364137
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2364137
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 15.06.2017 Typ Doručené
2c Opis 15.06.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2017 Typ Odoslané
EP 2364137
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku