Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2296480
(11)  Číslo patentu  29086 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09765827.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2296480 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08158498 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 13/00  A01N 43/10  A01N 43/40  A01N 43/56  A01N 43/78  A01N 43/82  A01N 57/14  A01N 37/22  A01N 37/24  A01N 37/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14156594.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/057412 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/153247 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRIVEAU, Yannick; Otto-Hess-Str. 27, 67346 Speyer; DE;
BREMER, Hagen; Limburgstrasse 18, 67354 Römerberg; DE;
PFENNING, Matthias; Raiffeisenstr. 6, 67365 Schwegenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Herbicídne kompozície obsahujúce kyselinu 4-amino-3,6-dichlórpyridín-2-karboxylovú 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14156594.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.06.2023 
   Maximálna platnosť do  16.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2296480
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2296480
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.05.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.05.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.05.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2296480
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2018 Typ Doručené
Opis 05.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.01.2019 Typ Odoslané
EP 2296480
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku