Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2286502
(11)  Číslo patentu  28515 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09765479.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2286502 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008025072 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 11/12  B23Q 5/40  F16H 25/20  F16H 57/04  H02K 7/06  H02K 7/08  H02K 9/19   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/003336 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/152899 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG; Ernst-Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DITTES, Gerhard; Meierhof 8, 75053 Gondelsheim; DE;
BECKER, Jürgen; Bahnhofstrasse 12, 68789 St. Leon-Rot; DE;
GABRIEL, Markus; Alfred-Wiedermann-Weg 11, 76646 Bruchsal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vretenový motor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2020 
   Maximálna platnosť do  12.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2286502
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2286502
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2019 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2286502
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 24.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 24.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2286502
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku