Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2376533
(11)  Číslo patentu  21609 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09764858.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2376533 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08170884 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/066675 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/066762 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOMM Joachim; c/o Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
WALLNY Hans-Joachim; c/o Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Formulácie protilátok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2022 
   Maximálna platnosť do  09.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 2376533
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.12.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2376533
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 29.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Typ Odoslané
EP 2376533
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku