Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2358374
(11)  Číslo patentu  15346 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09763835.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2358374 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08169264 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 33/06  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/008157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/054845 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda AS; Drammensveien 852, 1372 Asker; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OLSEN Peder Mohr; Lindevej 5, DK-4970 Kirke Hyllinge; DK;
BERTELSEN Poul Egon; Joensuuvej 120, Himmelev, DK-4000 Roskilde; DK;
THISTED Thomas; Sondergaardparken 13, DK-6933 Kibaek; DK;
AAGE Henrik Ravn; Blagardsgade 13, 3. TV, DK-2200 Copenhagen N; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlepšenie stability tabliet uhličitanu vápenatého voči rozpadu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 03/2014 SC4A
2 Zmeny mien 05.03.2018 03/2018 TC4A
 
EP 2358374
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.08.2013 5 82,50 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 14.11.2013 5 17,00 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2014 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.10.2015 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2358374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2013 Typ Platba
3 Plná moc 11.12.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2014 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.12.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.12.2017 Typ Doručené
6 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2018 Typ Platba
7 oznámenie o zápise zmeny 14.02.2018 Typ Odoslané
EP 2358374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2018 Takeda AS Takeda Nycomed AS
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku