Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2349344
(11)  Číslo patentu  30676 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09760548.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2349344 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0819287 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/55  A61K 47/60  A61K 47/65  A61K 31/165  A61K 31/135   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2009/002484 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/046628 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ellipses Pharma Limited; Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FALCONER, Robert, Andrew; 135 Nab Wood Drive Nab Wood, West Yorkshire BD18 4EW; GB;
GILL, Jason; 29 Middleton Avenue Rothwell Haigh, Leeds LS26 0SE; GB;
ATKINSON, Jennifer; 36a Church Street Needingworth, Cambridgeshire PE27 4TB; GB;
LOADMAN, Paul; 110 Dalecroft Rise, Bradford BD15 9AX; GB;
BIBBY, Michael; 10 Clarendon Road Eldwick, Bingley BD16 3DJ; GB;
PATTERSON, Laurence; Elder House Lee Lane Bingley, West Yorkshire BD16 1UP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  MMP aktivované činidlá narúšajúce cievy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.10.2022 
   Maximálna platnosť do  20.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 2349344
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.10.2019 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.10.2020 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349344
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.03.2019 Typ Doručené
2a Opis 05.03.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.03.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 26.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 26.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2019 Typ Odoslané
EP 2349344
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.06.2019 Ellipses Pharma Limited Incanthera Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku