Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2373445
(11)  Číslo patentu  13650 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09760540.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2373445 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0806192 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21F 3/02  B21F 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2009/052054 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/052407 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ressorts Huon Dubois; Zone d'Activité des Boutries, 1 Rue Vermont, 78700 Conflans Sainte Honorine; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUON Serge; 70 bis avenue Lavoisier, F-78600 Maisons Laffitte; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu pružiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 6/2013 SC4A
 
EP 2373445
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2373445
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2013 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.09.2014 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.10.2015 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.08.2016 149,00 EUR 8
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.09.2016 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.09.2017 165,50 EUR 9
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.09.2017 165,50 EUR 9
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.10.2018 199,00 EUR 10
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2019 232,00 EUR 11
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2020 265,50 EUR 12
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2373445
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2013 Typ Platba
3 Plná moc 21.03.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 21.11.2016 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 01.12.2016 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 15.10.2018 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 16.10.2018 Typ Interné listy
EP 2373445
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku