Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2342227
(11)  Číslo patentu  19884 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09760483.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2342227 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  112323 P, 183291 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008, 02.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  A61P 35/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/007970 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/052014 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZUGMAIER Gerhard; Bavariastrasse 9a, 80336 München; DE;
DEGENHARD Evelyn; Lenzfriederstr. 14, 80637 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečenie akútnej lymfoblastovej leukémie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 05/2016 SC4A
 
EP 2342227
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.11.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2016 8 149,00 EUR
14 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 9 165,50 EUR
15 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 10 199,00 EUR
16 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
17 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
18 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2342227
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 25.11.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.04.2016 Typ Odoslané
EP 2342227
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku