Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2370228
(11)  Číslo patentu  30612 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09755914.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2370228 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08169856 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/00  B23K 1/20  B23K 35/00  B23K 35/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/065566 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/060869 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Solvay Fluor GmbH; Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECKER, Andreas; Martin-Ottens-Ring 7, 29331 Lachendorf; DE;
BORN, Thomas; Über der Kirche 1, 31188 Holle; DE;
GARCIA-JUAN, Placido; Geibelstrasse 44, 30173 Hannover; DE;
OTTMANN, Alfred; Am Alten Forsthaus 4, 30629 Hannover; DE;
SWIDERSKY, Hans-Walter; Scharnhorststrasse 6, 30175 Hannover; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protikorózne tavivo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2370228
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2370228
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.04.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 08.04.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 08.04.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2019 Typ Odoslané
EP 2370228
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku