Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2485949
(11)  Číslo patentu  16337 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09755844.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2485949 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16562009, PCT/EP2009/007965 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2009, 06.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 1/22  B65D 1/24  B65D 6/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/008164 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/050828 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IFCO Systems GmbH; Zugspitzstrasse 7, 820 49 Pullach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORGELDINGER Wolfgang; Blanstrasse 89 d, 81539 München; DE;
DELBROUCK Klaus; Franz-Liszt-Strasse 6, 50825 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Prepravka na transport a prezentáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 08/2014 SC4A
 
EP 2485949
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485949
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.10.2014 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.10.2015 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2016 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 199,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 232,00 EUR 11
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 265,50 EUR 12
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485949
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 30.05.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2014 Typ Odoslané
EP 2485949
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku