Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2352660
(11)  Číslo patentu  14833 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09752738.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2352660 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.07.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008061037 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/225  B60N 2/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/007849 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/063351 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER GmbH & Co. KG; Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAYER Thomas; Neumeyerstrasse 10, 42853 Remscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sedadlo vozidla so západkovým usporiadaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.11.2022 
   Maximálna platnosť do  03.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2013 12/2013 SC4A
 
EP 2352660
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.10.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 31.10.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.10.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.10.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.11.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.09.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2352660
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 25.09.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.11.2013 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.02.2021 Typ Doručené
4a Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4b Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4c Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4d Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
4e Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prechodu 08.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.02.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 15.02.2021 Typ Odoslané
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.03.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
16 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
17 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
19a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
EP 2352660
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku