Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2365975
(11)  Číslo patentu  14325 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09748823.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2365975 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20086158 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/437  A61P 1/00  A61P 1/04  A61P 1/06  C07D 471/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2009/050861 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/063876 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dahlström Mikael; Kansjerfvägen 145 B, 10570 Bromarv; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dahlström Mikael; Kansjerfvägen 145 B, 10570 Bromarv; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imidazopyridínové deriváty, ktoré inhibujú sekréciu žalúdočnej kyseliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2022 
   Maximálna platnosť do  27.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2013 9/2013 SC4A
 
EP 2365975
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2365975
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.10.2013 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.10.2014 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.10.2015 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2016 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.09.2017 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.10.2018 199,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2019 232,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.09.2020 265,50 EUR 12
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2365975
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2013 Typ Platba
3 Plná moc 20.06.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2013 Typ Odoslané
EP 2365975
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku