Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2296595
(11)  Číslo patentu  31190 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09747461.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2296595 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  53480 P, 93009 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2008, 29.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/043779 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/140377 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Angelini Pharma Inc.; 9200 Corporate Blvd., Suite 100, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WONG, Vincent, York-leung; 6467 Katherine Manor Court, Liberty Township, OH 45011; US;
BELKIN, Marina; 7615 Devonwood Drive, West Chester, OH 45069; US;
HICKSON, Chad, Kamil; 329 Plum Street 103 C, Cincinnati, OH 45202; US;
OWENS, Leroy, Glenn, Jr.; 6734 Somerset Drive, Cincinnati, OH 45224; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prenosný systém vlhkého tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2020 12/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2020 12/2020 PC4A
 
EP 2296595
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2296595
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.03.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.03.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.05.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2296595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.06.2019 Typ Doručené
1c Opis 05.06.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.07.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.10.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 09.10.2020 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 09.10.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 09.10.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 09.10.2020 Typ Doručené
6b Doklad o prevode 09.10.2020 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2020 Typ Platba
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2020 Typ Platba
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.11.2020 Typ Odoslané
EP 2296595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.11.2020 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Prevod majiteľa 02.11.2020 Angelini Pharma Inc. PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 02.11.2020 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku