Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2291247
(11)  Číslo patentu  13676 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09745565.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2291247 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08103961 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 6/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/003431 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/138231 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gerresheimer Glas GmbH; Klaus-Bungert-Strasse 4, 40468 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FIORENTINI Lorenzo Paolo Dante; Via S. Stefano 25, I-56123 Pisa; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na odstraňovanie kontaminačných častíc z nádob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 06/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2016 01/2016 PC4A
 
EP 2291247
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.05.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.05.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.05.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.06.2016 8 298,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.05.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.05.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.05.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.05.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2291247
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2013 Typ Platba
3 Plná moc 25.03.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2015 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis prevodu 30.10.2015 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 30.10.2015 Typ Doručené
6b Plná moc 30.10.2015 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.12.2015 Typ Odoslané
EP 2291247
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.12.2015 Gerresheimer Glas GmbH Gerresheimer Pisa S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku