Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2348814
(11)  Číslo patentu  18939 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09744494.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2348814 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002091 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 7/02  A01G 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2009/050617 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/044662 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plantlab Groep B.V.; Veemarktkade 8a, 5222 AE 's-Hertogenbosch; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN GEMERT John; Boterbloem 1, NL-5351 MV Berghem; NL;
KERS Martinus; Duiker 5, NL-4007 RP Tiel; NL;
MEEUWS Gerardus Johannes Jozef Maria; Beukenlaan 23, NL-6029 PX Sterksel; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém a spôsob na pestovanie rastliny v aspoň z časti kontrolovanom prostredí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 2348814
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.10.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.10.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.10.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.10.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.10.2020 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2348814
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2015 Typ Platba
3 Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
EP 2348814
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku