Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2307167
(11)  Číslo patentu  21606 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09742156.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2307167 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008023037, 102008047800 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2008, 17.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 11/11   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/055602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/135938 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG; Schleyerstrasse 1, 36041 Fulda; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LATHER Guido; Erfurter Str. 1, 35315 Homberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob a nástroje na výrobu pevného spojenia konštrukčných dielov spojených falcovým spojom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 2307167
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.05.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2307167
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.05.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 26.05.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2016 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 09.08.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.10.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 14.10.2016 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Typ Odoslané
EP 2307167
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku