Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2340072
(11)  Číslo patentu  37471 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09740918.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.09.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2340072 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0818396 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2009/002288 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/040979 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Archimedes Development Limited; Albert Einstein Centre Nottingham Science & Technology Park University Boulevard, Nottingham NG2 2TN; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASTILE, Jonathan; Archimedes Development Limited Albert Einstein Centre Nottingham Science&Technology Park University Boulevard, Nottingham NG7 2TN; GB;
WATTS, Peter; Archimedes Development Limited Albert Einstein Centre Nottingham Science&Technology Park University Boulevard, Nottingham NG7 2TN; GB;
SMITH, Alan; Archimedes Development Limited Albert Einstein Centre Nottingham Science&Technology Park University Boulevard, Nottingham NG7 2TN; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Metóda na podávanie kvapalných analgetík 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.09.2022 
   Maximálna platnosť do  28.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.08.2021 15/2021 SC4A
 
EP 2340072
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2340072
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.08.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2340072
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 17.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.06.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 19.07.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2021 Typ Odoslané
EP 2340072
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku