Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2349606
(11)  Číslo patentu  23597 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09740293.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2349606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UD20080216 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21F 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/063339 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/043611 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A.; Via Leonardo da Vinci, 20, 330 10 Reana del Rojale (UD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEL FABRO Giorgio; Via Zanon 18/10, 331 00 Udine; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P.O. Box 107, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ťažná a/alebo vyrovnávacia jednotka pre podlhovasté oceľové výrobky ako sú tyče, guľatina alebo oceľový drôt 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 08/2017 SC4A
 
EP 2349606
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.09.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 01.03.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 01.03.2017 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2017 Typ Doručené
2a Opis 15.02.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2017 Typ Doručené
3a Opis 20.02.2017 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2017 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2017 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
EP 2349606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku